valencià | castellano   

Buscar
  Història Oral

Any:1982
Pg:143-146
Títol: La Penya Gorra.
Autor: Baltasar Escrivà Fort, Josep | Garcia Barberà, Francesc
Període: Història Contemporània
Matèria:  Societat
Segles: XX
Tema: Història Oral-Article-Societat
Idioma: ValenciàVista prévia
"LA PENYA GORRA''

La Penya Gorra eixiren a la cabalcada de les festes del poble per als anys 1.940. Al retrat es veu el carro ple de murta i de flors. A l'animal molt ben aparellat i com no, a tota la penya amb les gorres. Ací us donem els noms dels de la penya. Busqueu, busqueu. Boro "el de la Costureta"; Miguel " e l Roquet"; Salvador "el Xavea"; Baldomero "el Correger"; Vicent "el Conillet" i Pepe "l'Esporgador. A les següents pàgines podeu vore vuit " p a p e r e t s " llançats durant la cabalcada. Estan escrits per E. Borrás.

-143-

La Penya dels xics més grats, que la seua gorra du, saluda a tots, ú per ú: al Clero i Autoritats, i als festers emocionats qu' omplin de goig esta villa; saludem a la xiquilla d' Alacuás u forastera; i al poble sense quimera que hui canta i balla i xilla.
E. B. Llançà per la «Penya Gorra>.

Boro Sans u Salvador i Ferrís «el Coniller», Martínez «el Morenet «Chavea» i l'«Esporgador». Javalets de molt amor; i Alós Valls i Baldomero i algún atre vullanguero pero mos falta «el Roquet», queda el nomenclator fet, d' una Penya de salero.
E. B. Llançá per la «Penya Gorra».

¡Mareta del Olivar! Huí tot el poble demana que lliures la raça humana de guerres en terra i mar. Fes que hi haixca més menjar. i que vixca en pau el mon; i que no sig'am com son els homens de la codicia, ¿sempre segos d' avaricia per a anar al atre mon? E. Borràs
Llança per la «Penya Gorra».

¡Oh Crist de la Bona Mort! Te demane en este día que en la darrera agonía desaloixes lo meu hort d' espines, ab ton conort que será la dolça entrada en la Gloria desitjada per l' home sense pecat; ipero huí, l' humanitat, la tenim descarriadal E. Borrás
Llançá per la «Penya Gorra».

-144-

Nieves «la Xocolatera», sa germana Carmencita, Espelleta i Margarita i Purín «la Carnicera». Barberà «la Perolera» i Josefina Ferrer, Rosarín del palmiter i Sena del herbasero. Totes elles, de salero me pareix que deuen ser. E. B.
Llançá per la «Penya Gorra».

Desde la Pascua passá «La Penya Gorra» mos diuen i molt les xiques es riuen d' esta inocent humorá. Tots en la gorra posà feta ab lo mateix teixit; cadascú va decidit en busca de la futura peladilla de hermosura que ja el cor mos ha partit. E. B.
Llançá per la «Penya Gorra».

Del poble i sense quimeres pega la Penya a futgir i a les «novies» fan patir per si els peixquen forasteres. Torrentines i aldayeres darrere d' ells sempre van, pero no els conquistarán perque el poble té xiquetes boniques i beatetes i ab elles es casarán. E. B.
Llan(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0