valencià | castellano   

Buscar
  Estudis i documents

Any:1987
Pg:27-30
Títol: Documentos para la Historia de Alaquàs.
Autor: Royo Martínez, José
Període: Història Moderna
Matèria:  Senyoriu
Segles: XVII
Tema: Estudis i documents-Senyoriu
Idioma: CastellanoVista prévia
Transcripción: JOSE ROYO MARTINEZ

DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE ALAQUÀS

Concordia entre Melchor Figuerola como tutor de los hijos de don Juan Pardo de /a Casta señor de Alaquàs y Pedro Ferriolet y Vicente Aguijar síndicos de la Villa de Alaquàs sobre la forma de pagar el derecho de la hoja de morera, cambio de propiedad de un censal de 800 libros y el quitamiento de un censal de 2.000 libras.
(Archivo del Reino de Valencia, Casa de Alaquàs. Caja n.º 3).

In Dei nomine arnen. Noverint universi quod ego Melchior Figurola miles ordiras, et militia virginis Maria Muntesia, et sancti Gorgii de Alfama, dominus oppidi de Naquera civitatis Valentia habitatoris, ut et tanquam tutur et curator filiorum, et heredum egregii don Joannis Pardo de la Casta quondam marchionis de la Casta, ut de dicta tutella et cura constat ultimo illius testamento per Petrum Joannem Ferrer notarium sub die vigessimo secundo mensis decembris, anni millessimi sexcentessimi quadragessimi tertii recepto, et eius morte secula euntem notarium publicato die octava et duodecima mensis januarii eiusdem anni, ex una; et Petrus Ferriolet, Vicentius Aguilar agricola ville de Alaquàs, uti syndici dicte ville, ut de sindicatu constat instrumento per Matheum Ferrer notarium scribam aule juratorum eiusdem villa sub die decimo quarto mensis maii proxime dimisi ex alia. Attes y considerat que entre dites parts se porta plet en la Real Audiencia en e sobre lo pagar lo dret de quint de la fulla contengut en lo segon capítol de la capitulacio feta y fermada per lo dit Marques en certs noms y dita Vila rebuda per Vicent Gazull notari en quinze de octubre mil siscents vint i tres, pretenent los dits vasalls pagar a setse sous per carrega de la que li toca de quint a dit Marqués, y per part de dit tutor y curador y per lo dit Marqués clon Joan se pretenia y preten havien de ser los setse sous per cascuna sarria que li tocas a dit Marqués del quint per ser erro la de dit capítol hon diu que es setse sous que han de pagar sia per cascuna carrega de les que li tocaran de quint a dit señor. Attes etiam que aixi mateix y a differencia entre les parts en queant preten lo dit tudor y curador qu dita Vila deu pagarli un cambi de propietat
27

de huitcentes lliures que la dita Vila eo alguns particulars de aquella prengueren de la egregia dona Maria de Rocafull quondam Marquesa de la Casta, la dita Vila preten que lo dit cambi seria del Marques, y que no sols tendrien retencio, pero encara tendrien y tenen dret de cobrar de dit Marques don Joan y sos hereus, aixi les proprietats com part de les pensions que han pagat demes dels censals la hu de proprietat de mil lliures carregat en favor de la hereva de Jaume Bevert en quant al usufruit durant sa vida, y en quant a la proprietat y pensio post obitum de aquella Vicent Pla administrador de sos bens, ab acte rebut per Jaume Costa notari en vint i tres de octubre mil siscents (...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0