valencià | castellano   

Buscar
  Estudis i documents

Any:1987
Pg:19-26
Títol: Documents per a la Història d'Alaquàs.
Autor: Royo Martínez, José
Període: Història Moderna
Matèria:  Senyoriu
Segles: XVII
Tema: Estudis i documents-Senyoriu
Idioma: ValenciàVista prévia
Transcripció: JOSEP ROYO MARTINEZ

DOCUMENTS PER A LA HISTÒRIA D'ALAQUÀS

(1623, octubre 15) Concordia feta i firmada entre Joan Pardo de la Casta, senyor d'Alaquàs i Miquel Sarrió i Domenec Miquel com a síndics i procuradors de la Vila d'Alaquàs sobre diversos plets que restaven pendents en la Reial Audiència incoats per ambdues parts, referents al funcionament municipal, monopolis senyorials, pagament de prestacions senyorials, etc.
(Arxiu del Regne de València. Casa d'Alaquàs. Caixa 13. Expt: 360)

In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos don Joannes Pardo de la Casta filius primogenitus, et succesor don Ludovici Pardo de la Casta comitis de Alaquàs tam nomine meo propio, quam etiam nomine et tamquam procurator generalis ad infrascripta dicti comitis de Alaquàs, patris mei, colendissimi ex una; Michael Sarrio et Dominicus Miquel agricultores dicta Villa de Alaquàs vicini et havitatori nomine et tanquam sindici et procuratores universitati et singularium personarum eiusdem Villa de Alaquàs ex altera partibus; prout constat scilicet de procuratione dicte comitis de Alaquàs instrumento recepto per Joanem Perona notarius, die quarto mensis septembris anni proxime preterid millesimi sexcentesimi vigesimi secundi. Et de sindicatu dicta Villa instrumento recepto per Philipum Sanz notarius regium dicta Villa de Alaquàs havitator, die duodecimo mensis maii presentis anni recepto rexistrato in sexsagesima nona manu mandatorum et empararum curia civilis Valentia de anno presenti foleo vigesimo secundo. Dictes respective nominibus scienter et gratis cum hoc presenti publico instrumento cunctis temporibus hic, et uviqua firmiter et perpetuo valituro et in aliquo non violando seu revocando nos partes predicta dictis respective nominibus confitemur et inventate reconoscimus una pars nostrum alteri, et altera alteri ad invisem et visissim presentibus acceptantibus et nostris quod super rebus infrascriptis inter nos partes predictas sunt conventa imita transacta et concordata ac in pactum deducta capitula infrascripta et inmediate sequentia. En nom de nostre señor Deu Jesuchrist e de la sacratísima e humil Verge Maria mare sua concebuda sens pecat original señora y abocada nostra.
19

Capítols fets y fermats entre parts de la una don Joan Pardo de la Casta fill primogenit y succesor de don Luis Pardo de la Casta conte de Alaquàs aixi en son nom propri com de procurador del dit señor don Luis Pardo de la Casta conte de Alaquas son pare; y de laltra Miguel Sarrio y Domingo Miquel lauradors vehins y havitadors de la dita Vila de Alaquàs en nom de sindics y procuradors de la Universitat y singulars persones de la dita Vila en e per la forma seguent. I. E primerament. Attes y considerat que en la Real Audiencia de Valencia sup suditiones del molt noble auditor de aquella don Melchor Sisternes se porta y tracta entre parts del dit se(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0