valencià | castellano   

Buscar
  Altres

Any:2005
Pg:09-18
Títol: L’arxiu de la Casa d’Alaquàs: els inventaris, els documents, els índexs.
Autor: María Cuñat Císcar, Virginia
Període: Història Contemporània
Matèria:  Senyoriu
Segles: XIX
Tema: Altres-Senyoriu
Idioma: ValenciàVista prévia
VIRGINIA MARÍA CUÑAT CISCAR
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

L'ARXIU DE LA CASA D'ALAQUÀS: ELS INVENTARIS, ELS DOCUMENTS, ELS ÍNDEXS...
L'objectiu d'aquest treball és presentar el fons documental de la Casa d'Alaquàs a partir de la transcripció dels inventaris confeccionats en 1827 a petició del marqués José Ignacio Manfredi de la Casta, senyor d'Alaquàs, des de la seua residència a Milà per a conocer el estado actual de sus asuntos en España1. Amb tal motiu contracta a la Sociedad Campi y Broca de Barcelona perquè tracten amb el senyor José Rossell, que fins al moment era l'apoderat del senyor marqués a Alaquàs, sobre l'estat de les hisendes i els comptes relatius a la seua administració en el nostre país. Entre les disposicions preses pel senyor d'Alaquàs es troba l'ordre perquè retiren al Sr. Rossell los papeles y documentos relativos a las referidas haciendas y a la administración de las mismas2. El conflicte ocasionat pel procés de transferència de la gestió documental i el seu significat va ser objecte un estudi anterior presentat en el II Congrés de l'Horta Sud3 on destacàvem el canvi produït en el control de l'administració de la hisenda i comptes senyorials, principalment que en tal moment es passava del control local i personal exercit per un representant unipersonal del senyor marqués a un control administratiu modern exercit per una empresa (denominada razón social en els documents) radicada en una ciutat més important i amb connexions internacionals. El document de procuració del marqués de la Casta també dóna poders perquè els seus nous representants: exijan y obtengan de cualquiera deudores tanto presentes como venideros del señor marqués otorgante lo que deben o debieron en lo sucesivo por cualquier título o causa que fuere, - saldar y liquidar cuentas con las
1 Document de procuració localitzat en l'Arxiu de Protocols Notarials del Col·legi de Notaris de Catalunya a Barcelona: AHPB, Antoni UBACH CLARINS. Protocolo de 1827, f. 329 2 3

Ibídem, fol. 329 vº

CUÑAT CISCAR. V.M.-JUAN REDAL. E. "Conflictes en l'administració senyorial durant la primera meitat del segle XIX: L'Arxiu de la Casa d'Alaquàs" en Un món rural en transformació. II Congrés d'Història de l'Horta Sud, ed. V.S. Omos i Tamarit (Horta Sud : IDECO, 1992) pp. 181-190

-9-

personas que tengan asuntos con el mismo señor constituyente, compeliendo por trámites judiciales a los referidos deudores o personas que estén inmiscuidas en lo que contiene la presente escritura, - y de lo cobrado y recibido otorguen las correspondientes cartas de pago y descargos en la debida forma 4. També els dóna poder per a constituir nous préstecs, establir rendes (encara que siguen de seny(...)Licencia de Creative Commons  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0